درب جام PLA

  • Cup lid

    درب فنجان

    100 Bi زیست تخریب پذیر و قابل کمپوست ، واقعی سازگار با محیط زیست ، بدون آسیب رساندن به محیط زیست ، می تواند ظرف 180 روز به طور کامل به H2O و CO2 در تأسیسات کمپوست صنعتی تخریب شود.